Eskapadowcy.pl
Szukaj na stronie:

§ 1. Postanowienia ogólne.

 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) Serwis eskapadowcy.pl wprowadza niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, zwany dalej "Regulaminem".
 2. Ilekroć w niniejszym Regulaminie stosuje się poniższe określenia i definicje, należy je rozumieć jak następuje:
  Regulamin - "Regulamin Serwisu eskapadowcy.pl" stanowiący regulamin w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144 poz. 1204), określający zasady świadczenia usług drogą elektroniczną na rzecz Użytkowników Serwisu eskapadowcy.pl, obejmujący zasady udostępniania, zakładania i wykorzystania bezpłatnego indywidualnego profilu Użytkownika, zasady umieszczania i publicznego udostępniania opisów podróży, zdjęć, komentarzy oraz zasady wzajemnego kontaktowania się Użytkowników w Serwisie eskapadowcy.pl,
  Portal – serwis internetowy prowadzony pod adresem URL: http://www.eskapadowcy.pl/,
  Usługodawca – właściciel serwisu internetowego prowadzonego pod adresem URL: http://www.eskapadowcy.pl/,
  Serwis – Turystyczny, społecznościowy serwis internetowy, należący do Usługodawcy, w ramach której Usługodawca świadczy usługi, który obecnie prowadzony jest pod adresem URL: http://www.eskapadowcy.pl, a także każdym innym będącym jego uzupełnieniem lub kontynuacją, a także każdym, który go zastąpi, umożliwiający Użytkownikom w ramach zakładanych profili zamieszczanie opisów swoich podróży wraz ze zdjęciami, zamieszczanie komentarzy do opisów podróży i zdjęć innych Użytkowników oraz wzajemne kontaktowanie się Użytkowników,
  Usługi – wszystkie usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników w oparciu o niniejszy Regulamin,
  Użytkownik – osoba fizyczna lub podmiot, który dokonał rejestracji w Serwisie i korzysta z konta Użytkownika Serwisu,
  Administrator - osoba zarządzająca stroną i czuwająca nad jej właściwym funkcjonowaniem,
  Moderator - osoba zarządzająca treścią na stronie, odpowiadzialna za jej właściwą prezentację. Moderator nie ponosi odpowiedzialności za opinie i posty użytkowników serwisu,
  Post - informacja, komentarz, opis podróży, opinia, zdjęcie, film, głos w dyskusji lub jakikolwiek inny materiał zamieszczony na stronie przez użytkownika.
 3. Niniejszy Regulamin określa rodzaj, zakres i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, a w szczególności:
  a/ prawa i obowiązki Usługodawcy i Użytkowników,
  b/ zasady wyłączenia odpowiedzialności Usługodawcy z tytułu świadczenia usług drogą elektroniczną,
  c/ zasady udostępniania, zakładania i wykorzystywania indywidualnego konta Użytkownika.

§ 2. Zasady zakładania i korzystania z profilu Użytkownika.

 1. Usługi w Serwisie eskapadowcy.pl udostępniane są bezpłatnie.
 2. Użytkownikiem Serwisu eskapadowcy.pl może zostać osoba pełnoletnia. Osoba niepełnoletnia może zostać Użytkownikiem konta tylko za zgodą swoich rodziców lub opiekunów prawnych.
 3. Każda osoba lub podmiot może w Serwisie zarejestrować jedno konto Użytkownika.
 4. Użytkownik uzyskuje możliwość korzystania z bezpłatnych usług w Serwisie eskapadowcy.pl automatycznie po zaakceptowaniu treści niniejszego Regulaminu oraz wypełnieniu i wysłaniu formularza rejestracyjnego.
 5. Użytkownik uzyskuje dostęp do założonego przez siebie profilu oraz do pozostałych usług udostępnianych w ramach Serwisu eskapadowcy.pl po zalogowaniu się na stronie Serwisu eskapadowcy.pl przez podanie loginu i hasła dostępu.
 6. Powiadomienia dotyczące korzystania z profilu będą przesyłane na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym. Użytkownik jest wyłącznie odpowiedzialny za podanie aktualnego i poprawnego adresu e-mail.
 7. Usłogodawca nie kontroluje ani nie weryfikuje danych identyfikacyjnych użytkownika zawartych w formularzu rejestracyjnym.
 8. Usługodawca przechowuje i przetwarza dane identyfikacyjne Użytkownika, które są niezbędne do świadczenia Usług zgodnie z niniejszym Regulaminem, tj. nazwa (login) oraz adres e-mail Użytkownika. Usługodawca przechowuje ponadto datę dodania komentarza lub materiałów przez Użytkownika oraz adres IP komputera, z którego został nadany komentarz lub przesłany materiał.
 9. Użytkownikowi przysługuje prawo wglądu do dotyczących go danych osobowych oraz ich poprawiania oraz usuwania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niepodanie ich może uniemożliwić Użytkownikowi korzystanie z udostępnianych przez Usługodawcę usług, zgodnie z informacjami dotyczącymi tych usług. Usłogodawca zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań w celu ochrony danych Użytkowników. Użytkownik obowiązany jest zabezpieczyć należące do niego hasło dostępu do konta przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich.
 10. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów marketingowych oznacza w szczególności zgodę na otrzymywanie przez Użytkownika informacji handlowych pochodzących od Usługodawcy oraz innych osób (reklamodawców współpracujących z Usługodawcą). Usługodawca nie jest uprawniony do przekazywania danych osobowych Użytkownika osobom trzecim, o których mowa w zdaniu poprzednim bez uzyskania zgody Użytkownika i spełnienia innych obowiązków wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Przesyłanie informacji handlowych, o którym mowa w niniejszym punkcie Regulaminu może odbywać się na adres poczty elektronicznej Użytkownika, wskazanej przez Użytkownika w procesie rejestracji do Serwisu eskapadowcy.pl.
 11. Użytkownik może dokonywać zmian w danych osobowych, które wpisał w ramach Profilu, przy czym nie mogą być to zmiany prowadzące do niezgodności danych ze stanem faktycznym.
 12. Poprzez założenie profilu Użytkownik otrzymuje pełny dostęp do interaktywnych narzędzi udostępnianych w Serwisie eskapadowcy.pl w szczególności umożliwiających:
  - umieszczanie opisów podróży (odbytych jak również planowanych),
  - utworzenie własnego bloga,
  - zamieszczanie ogłoszeń związanych z poszukiwaniem Uzytkowników chętnych do odbycia opisanej przyszłej podróży,
  - zamieszczania ogłoszeń związanych z poszukiwaniem lub udostępnianiem transportu z/do wybranego miejsca,
  - wprowadzanie informacji na temat poniesionych kosztów w czasie podróży,
  - zamieszczanie zdjęć oraz filmów,
  - zamieszczanie informacji o ciekawych miejscach oraz ich ocenę,
  - umieszczanie komentarzy do opisów podróży oraz zdjęć zamieszczanych przez innych Użytkowników,
  - wzajemne kontakty Użytkowników.
 13. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z profilu w sposób zgodny z obowiązującym prawem, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami Regulaminu oraz charakterem Serwisu eskapadowcy.pl.
 14. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za sposób, w jaki wykorzystuje bezpłatny profil w Serwisie eskapadowcy.pl, w tym za zawartość i formę zamieszczanych treści, z uwzględnieniem odpowiedzialności karnej lub cywilnej za działania niezgodne z prawem. Na żądanie uprawnionych organów państwa, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań, Usłogodawca przekazuje pozostające w jej posiadaniu dane Użytkowników Serwisu eskapadowcy.pl.
 15. Usługodawca zastrzega sobie prawo do usunięcia konta/profilu Użytkownika, gdy:
  a/ Użytkownik wykorzystuje profil niezgodnie z charakterem Serwisu eskapadowcy.pl,
  b/ Użytkownik wykorzystuje profil niezgodnie z postanowieniami obowiązującego prawa, przyjetymi obyczajami, niezgodnie z niniejszym Regulaminem lub w przypadku prowadzenia działań na niekorzyść Serwisu eskapadowcy.pl,
  c/ gdy nazwa konta wskazana przez Użytkownika narusza prawa osób trzecich, jest niezgodna z polskim prawem lub dobrymi obyczajami (np. jest wulgarna, obraźliwa, itp.),
  d/ w wypadkach określonych w § 5 ust. 9 Regulaminu.
 16. Zablokowanie lub usunięcie konta Użytkownika nie wymaga informowania o tym fakcie Użytkownika. Nie ma możliwości przywrócenia usuniętego konta.
 17. Użytkownikowi przysługuje prawo do usunięcia założonego w Serwisie eskapadowcy.pl profilu, a także zamieszczonych w ramach profilu opisów poszczególnych podróży w każdym czasie. W przypadku usunięcia konta przez uzytkownika - nie ma możliwości jego przywrócenia.
 18. Z zastrzeżeniem zapisu ust. 14 niniejszego paragrafu, Usługodawca nie będzie przekazywać, sprzedawać, czy udostępniać zgromadzonych danych osobowych lub danych eksploatacyjnych Użytkowników innym osobom lub instytucjom, chyba, że nastąpi to za wyraźną zgodą lub na życzenie Użytkownika.
 19. W przypadku zmiany strategii w zakresie Serwisu eskapadowcy.pl, Usługodawca zastrzega sobie prawo do zaprzestania udostępniania dotychczasowych bezpłatnych usług w ramach Serwisu eskapadowcy.pl po uprzednim poinformowaniu Użytkowników o podjęciu takiej decyzji z 1-miesięcznym wyprzedzeniem. W każdym czasie Usługodawca może wprowadzić w Serwisie eskapadowcy.pl dodatkowe, odpłatne usługi.

§ 3. Prawa i obowiązki Usługodawcy.

 1. Usługodawca zapewnia dostęp do Serwisu eskapadowcy.pl przez całą dobę, jednakże zastrzega sobie prawo do dokonywania przerw technicznych w funkcjonowaniu Serwisu, spowodowanych bieżącą obsługą i konserwacją Serwisu, urządzeń technicznych oraz oprogramowania, a także powstałych w skutek okoliczności od Usługodawcy niezależnych. Usługodawca nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności za straty i szkody (w tym utratę danych). Usłogodawca dołoży wszelkich starań, aby w/w przerwy miały miejsce w godzinach nocnych (czas środkowoeuropejski) i trwały nie dłużej niż 24 godziny w każdym tygodniu udostępniania Serwisu eskapadowcy.pl.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wyrządzone osobom trzecim wskutek korzystania przez Użytkowników z kont w sposób sprzeczny z przepisami prawa, dobrymi obyczajami, a także postanowieniami niniejszego Regulaminu. W szczególności Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść i formę materiałów i komentarzy zamieszczanych przez Użytkowników.
 3. Usługodawca ma prawo zablokować lub usunąć konto/profil Użytkownika w przypadkach opisanych w § 2 ust. 15.
 4. Usługodawca nie odpowiada za ewentualne wady prawne treści publikowanych w Serwisie przez jego Użytkowników, zwłaszcza te dotyczące majątkowych praw autorskich.
 5. Usługodawca nie odpowiada za treść i formę publikowanych w Serwisie reklam i ogłoszeń oraz za treść stron internetowych, do których prowadzą zamieszczone w serwisie linki.
 6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do udostępniania danych Użytkownika, jeżeli obowiązek udostępnienia uprawnionym osobom/podmiotom wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmian, bez uprzedzenia, oprogramowania przeznaczonego do korzystania z Serwisu eskapadowcy.pl.
 8. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmian, bez uprzedzenia, szaty graficznej stron internetowej Serwisu eskapadowcy.pl.
 9. Usługodawca zastrzega sobie prawo do rozbudowy, zmian i uzupełniania funkcjonalności Serwisu eskapadowcy.pl, bez konieczności uprzedniego powiadomienia Użytkowników.
 10. Usługodawca zastrzega sobie prawo do rezygnacji z prowadzenia Serwisu eskapadowcy.pl (zamknięcia Serwisu eskapadowcy.pl) lub rezygnacji z udostępniania poszczególnych funkcjonalności w terminie 1 miesiąca od dnia złożenia oświadczenia o rezygnacji z prowadzenia Serwisu eskapadowcy.pl lub udostępniania jego funkcjonalności na stronie internetowej Serwisu. W przypadku rezygnacji przez Usługodawcę z udostępniania funkcjonalności, korzystanie z niej z chwilą upływu terminu wskazanego w zdaniu poprzednim zostanie zablokowane, a Posty z nią zwiazane zostaną usunięte. W przypadku rezygnacji przez Usługodawcę z prowadzenia Serwisu eskapadowcy.pl, z chwilą upływu terminu wskazanego w zdaniu pierwszym niniejszego punktu Regulaminu wszelkie Posty Użytkowników, informacje o Użytkownikach zostaną usunięte.

§ 4. Prawa i obowiązki Użytkownika.

 1. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść i formę zamieszczanych przez siebie materiałów i komentarzy.
 2. Użytkownik oświadcza, że przysługuje mu prawo do korzystania z zamieszczanych przez siebie materiałów, w tym przysługują mu prawa autorskie do zamieszczanych Postów.
 3. Niedopuszczalne jest zamieszczanie przez Użytkownika jakichkolwiek Postów sprzecznych z prawem, dobrymi obyczajami oraz niespełniających warunków określonych w niniejszym Regulaminie.
 4. Użytkownik zobowiązuje się do naprawienia wszelkiej szkody, jaką może ponieść Usługodawca z tytułu ewentualnych roszczeń osób trzecich związanych z naruszeniem praw autorskich, praw pokrewnych lub jakichkolwiek innych praw do Postów Użytkownika, o których mowa w ust. 2 oraz ust. 3 oraz Komentarzy zamieszczonych przez Użytkownika w Serwisie eskapadowcy.pl.
 5. Użytkownik poprzez zamieszczanie swoich Postów wyraża zgodę na ich publikowanie w Serwisie eskapadowcy.pl.
 6. Użytkownik zobowiązany jest do naprawienia ewentualnych szkód powstałych po Stronie Usługodawcy w wyniku naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu.
 7. Użytkownik oświadcza, że posiada - w przypadku, gdy Posty Użytkownika zamieszczone w Serwisie eskapadowcy.pl zawierać będą wizerunek innych osób - zgodę osób przedstawionych w Postach Uzytkownika na rozpowszechnianie ich wizerunku w ramach Serwisu eskapadowcy.pl.
 8. Poprzez akceptację Regulaminu, Użytkownik oświadcza, że dokona stosownego rozliczenia ze wszystkimi osobami, którymi przysługują jakiekolwiek prawa do Postów Użytkownika zamieszczonych przez niego w Serwisie eskapadowcy.pl, jeżeli uprawnione osoby wystąpią z roszczeniami z tytułu przysługujących im praw.
 9. Użytkownik oświadcza, że treść Postów zamieszczanych przez niego w Serwisie eskapadowcy.pl nie będą zawierały treści sprzecznych z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami, naruszających prawa Usługodawcy i prawa osób trzecich, naruszających dobra osobiste, obraźliwych, wulgarnych lub zawierających groźby skierowane pod adresem osób trzecich, zawierających treści dyskryminujące płeć, rasę, narodowość, język, religię, nawołujących do przemocy lub posiadających charakter pornograficzny. Poprzez akceptację Regulaminu, Użytkownik oświadcza i zobowiązuje się do naprawienia wszelkiej szkody jaką może ponieść Usługodawca z tego tytułu.

§ 5. Zasady publikowania treści i zdjęć w Serwisie eskapadowcy.pl.

 1. W ramach świadczenia usługi Usługodawca nieodpłatnie udostępnia Użytkownikom miejsce na serwerze Serwisu eskapadowcy.pl oraz dostarcza oprogramowanie w celu zamieszczania i publicznego udostępniania treści i zdjęć na warunkach określonych postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 2. Użytkownik może zamieszczać zdjecia jedynie w formacie: jpeg, jpg, jpe, gif, png, nieprzekraczające 1MB.
 3. Zamieszczenie treści i zdjęć w Serwisie eskapadowcy.pl jest równoznaczne z ich publicznym udostępnieniem.
 4. Poprzez umieszczenie treści i zdjęć w Serwisie eskapadowcy.pl Użytkownik wyraża zgodę na nieodpłatne korzystanie przez Usługodawcę z zamieszczonych w Serwisie eskapadowcy.pl treści i zdjęć, w tym zawartych w nich wizerunków, na czas nieokreślony, poprzez utrwalanie, zwielokrotnianie i udostępnianie treści i zdjęć w sieciach informatycznych i teleinformatycznych, w tym w sieci Internet, także w taki sposób, aby każdy miał do nich dostęp w wybranym przez siebie miejscu i czasie, w innych niż wskazane przez Użytkownika częściach Serwisu eskapadowcy.pl na potrzeby promocji Serwisu eskapadowcy.pl. Poprzez umieszczenie treści lub zdjęć w Serwisie eskapadowcy.pl Użytkownik zezwala także Usługodawcy na dokonywanie opracowań treści lub zdjęć zamieszczonych w Serwisie eskapadowcy.pl oraz na korzystanie z nich na potrzeby wskazane w zdaniu poprzedzającym niniejszego paragrafu.
 5. Poprzez umieszczenie treści i zdjęć w Serwisie eskapadowcy.pl Użytkownik oświadcza, że zamieszczone treści i zdjęcia nie naruszają przepisów prawa, ani prawem chronionych dóbr osób trzecich, w tym prawa do wizerunku, a Użytkownik posiada prawa w stosunku do treści i zdjęć w zakresie niezbędnym do ich zamieszczenia w Serwisie eskapadowcy.pl oraz udzielenia zgody, o której mowa w ust. 4 powyżej.
 6. Treści publikowane przez Użytkowników Serwisu nie są poglądami i opiniami Usługodawcy.
 7. Niedopuszczalne jest publikowanie przez Użytkowników na stronach Serwisu eskapadowcy.pl Postów:
  a/ sprzecznych z prawem, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, czy też propagujących przemoc, pornograficznych, uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe,
  b/ naruszające prawem chronione dobra osób trzecich,
  c/ sprzecznych z charakterem Serwisu eskapadowcy.pl.
 8. Użytkownik serwisu eskapadowcy.pl publikuje treści i zdjęcia w Serwisie eskapadowcy.pl na własną odpowiedzialność. W szczególności Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie roszczenia osób trzecich z tytułu naruszenia praw tych osób wskutek niezgodności ze stanem rzeczywistym oświadczeń zawartych w niniejszym paragrafie.
 9. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy publikacji, wstrzymania publikacji, żądania wprowadzenia zmian, usuwania treści i zdjęć, o których mowa w ustępie 7 i 8 niniejszego paragrafu, jak również prawo do usunięcia profilu lub poszczególnego opisu podróży Użytkownika, naruszającego w sposób notoryczny postanowienia ustępu 7 i 8 niniejszego paragrafu.
 10. Użytkownik Serwisu wyraża zgodę na wgląd w dane widoczne w jego koncie Użytkownika przez innych Użytkowników Serwisu.
 11. Użytkownik zobowiązuje się do nienadużywania wielkich liter, które w Internecie oznaczają krzyk.

§ 6. Zasady wzajemnego kontaktowania się Użytkowników w Serwisie eskapadowcy.pl.

 • Usługodawca zapewnia każdemu Użytkownikowi możliwość kontaktowania się z innymi Użytkownikami za pomocą wewnętrznego systemu wiadomości Serwisu eskapadowcy.pl poprzez wysyłanie wiadomości skierowanej bezpośrednio do wybranego Użytkownika. Wiadomość wysłana zostaje na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika będącego adresatem wiadomości w formularzu rejestracyjnym w Serwisie eskapadowcy.pl.

§ 7. Obsługa klientów i ograniczona odpowiedzialności usługodawcy.

 1. Reklamacje na podstawie Regulaminu powinny być zgłaszane pocztą elektroniczną na adres kontakt@eskapadowcy.pl.
 2. Reklamacje będą rozpatrywane w kolejności zgłoszeń, w możliwie najkrótszym terminie, nie dłuższym niż 30 (trzydzieści) dni od dnia ich otrzymania. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana na adres e-mail składającego reklamację wskazany w reklamacji lub w przypadku braku wskazania adresu e-mail, na adres e-mail nadawcy otrzymanej wiadomości zawierającej reklamację.
 3. Usługodawca pozostawi bez rozpoznania składane reklamacje dotyczące usług świadczonych przez inne osoby przy wykorzystaniu funkcji Serwisu eskapadowcy.pl. Usługodawca nie ma również obowiązku przekazywania reklamacji podmiotowi właściwemu do realizacji reklamacji.
 4. Usługodawca nie odpowiada w żaden sposób w maksymalnie szerokim zakresie, jak tylko pozwalają na to obowiązujące przepisy prawa, za treści przekazywane i publikowane na łamach Serwisu eskapadowcy.pl przez Użytkowników, za ich prawdziwość, rzetelność oraz autentyczność fotografii.
 5. Usługodawca nie odpowiada za zdarzenia i wydarzenia jakie mogą mieć lub miały miejsce w świecie rzeczywistym pomiędzy Użytkownikami zapoznanymi za pośrednictwem Serwisu eskapadowcy.pl i to z jakichkolwiek przyczyn.
 6. Usługodawca nie odpowiada za autentyczność informacji i danych podawanych przez Użytkowników do Serwisu eskapadowcy.pl lub informacji o Użytkownikach udostępnianych innym Użytkownikom - Usługodawca nie ma możliwości zweryfikowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym.

§ 8. Postanowienia końcowe.

 1. Regulamin obowiązuje od dnia 1 maja 2010 roku.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. O każdej zmianie Regulaminu Usługodawca powiadomi Użytkowników przed jej wejściem w życie, pocztą elektroniczną wysłaną na adresy e-mail podane podczas rejestracji Użytkowników.
 3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144 poz. 1204) oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83).
 4. Usługodawca ma prawo do prowadzenia działalności reklamowej w Serwisie eskapadowcy.pl, w tym emisji reklam wszelkiego rodzaju produktów i usług w trakcie prezentacji treści, zdjęć i komentarzy zamieszczonych w Serwisie eskapadowcy.pl przez Użytkowników. Użytkownikom nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu publikacji reklam na stronach Serwisu eskapadowcy.pl.
 5. Wszelkie spory wynikające ze świadczenia usług drogą elektroniczną rozpatrywane będą przez sąd powszechny właściwy dla Usługodawcy.

* Portal Eskapadowcy.pl nie ponosi odpowiedzialności za publikowane przez użytkowników treści. Publikowane treści są własnością ich Autorów. Zgłoś Niewłaściwą Zawartość.Instant SSL Certificate Secure Site

Zgłoś sugestię
 • Facebook
 • Nasza Klasa
 • Google+
 • Twitter
 • YouTube
 • Blip
 • Flaker
 • GoldenLine